ONLINE ALIŞVERİŞ

GÜVENLİK KAMERALARI İLE İZLEME FAALİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

CCTV UYARISI: Güvenliğiniz için, bu bina ve eklentileri LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından güvenlik kameraları ile izlenmektedir. İletişim: Danışma Masası

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“LC Waikiki” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket yerleşkemizin güvenliğinin sağlanması için kapalı devre kamera sistemi üzerinden kayıt yapılması ve yerleşkelerimize giriş yapan ziyaretçilerin kayıtlarının alınması aşağıdaki amaçlar (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Fiziksek mekân güvenliğinin temini,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Disiplin, iç soruşturma ve inceleme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi, iş kazası süreçlerinin icrası,

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılacaktır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirket yerleşkelerimizde bulunduğunuz sürelerde Şirket tarafından kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda ve LC Waikiki’ye ziyaretiniz esnasında kullanılan formlar ve yüz yüze görüşmeler yoluyla fiziki yöntemler ile toplanmaktadır.

5. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://corporate.lcwaikiki.com/Kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-metni adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak “15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 41 Bağcılar/ İSTANBUL” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını KVKK_bilgitalep@lcwaikiki.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden LC Waikiki’ ye iletiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir. Detaylı bilgi için “www.lcwaikiki.com” internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyiniz.

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş