ONLINE ALIŞVERİŞ

LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “LC Waikiki”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

B. İşlenen Kişisel Veriler

Şirket’le arasında iş akdi bulunan ancak terfi yahut başka bir pozisyonda değerlendirilmek üzere seçme ve yerleştirme sürecine dahil edilen adaylar ile Şirket’le arasında iş akdi kurulması amacıyla Şirket tarafından seçme ve yerleştirme sürecine dahil edilen adayların (hep birlikte “Çalışan Adayı” olarak ifade edilecektir) işlenebilecek kişisel verilerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Kişisel Veri Kategorileri
Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Özlük Bilgileri (Kişilik envanter ve genel yetenek sınav sonuçları dahil)
Mesleki Deneyim Bilgileri
Hukuki İşlem Bilgisi
Referans Bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Sağlık Bilgileri
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
Diğer: Askerlik Durumu

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Hukuki Sebeple İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenecektir.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması
 • Çalışan Adaylarının talep, şikâyet ve geri bildirimlerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile çalışan ilişkilerinin yönetimi,
 • o Yabancı Çalışan Adayları için konsolosluklar ve büyükelçilikler nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesi ve icrası.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Çalışan Adayının başvurduğu pozisyon için kabul edilmesi halinde, iş teklifinin hazırlanması, iş sözleşmesinin kurulması ve ifası ile Çalışan Adayına iletilmesi,
 • Çalışan Adayı ile kurulacak sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerin, yan hak ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
 • Görev değişikliği, terfi, atama ve yeterlilik süreçlerinin değerlendirilmesi ve yürütülmesi ile bu kapsamda Çalışan Adaylarının işletilen tüm uygulamalara uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması,
 • Çalışan Adaylarının işe alımlarına ilişkin süreçlerin tamamlanması ile oryantasyon ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda kullanıcı hesaplarının tanımlanması ve görev / atama süreçlerinin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Çalışan Adaylarının Şirket bünyesinde belirlenen pozisyon için başvurusunu almak, başvuru sürecinin yürütülmesi ve Çalışan Adayının niteliğinin, tecrübesinin ve ilgilisinin açık pozisyona uygunluğunu ve pozisyon için aranan yeterlilik ve kriterleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayları ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde sonradan yurt içinde veya yurt dışında açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayları ile iletişime geçmek,
 • Çalışan Adaylarının işe alım ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik geri bildirim ve anket süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı seçme ve yerleştirme ile işe alım süreçlerinin Şirket politikalarına ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi,
 • Uzaktan eğitim, sınıf içi ve dışı ile webinar eğitim ile işbaşı öncesi ve sonrası eğitimlerinin, gelişim ve değerlendirme faaliyetlerinin kayıtlarının/hazırlıklarının yapılması, planlanması, raporlanması ve eğitim ve gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • LC Waikiki tarafından yürütülen çalışan ilişkilerinin yönetimi ile ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek ve kariyer gelişim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan Adaylarından alınan onay mukabilinde işe başvuru aşamasında, başvuru ve işe alım süreci hakkında, Şirket ile paylaşılan referans kişi/kişilere ve/veya özgeçmişinde belirtilen geçmişte çalışmış olunan şirket yetkililerine performans/mesleki durum bilgisi, işten ayrılış nedenine ilişkin referans bilgilerinin sorulması.

Açık rızanızın varlığı halinde, açık rızanıza dayalı olarak;

 • Başvurunuzun Şirketimizin engelli çalışan kadrosuna ilişkin olması halinde; Sağlık Bilgilerinizin, Şirketimizin başvuru ve işe alım süreçleri kapsamında başvurduğunuz pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi,
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgilerinizin, Şirketimizin başvuru ve işe alım süreçleri kapsamında başvurduğunuz pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla işlenmesi,
 • Kimlik, Özlük ve Mesleki Deneyim Bilgilerinizin işe başvuru aşamanızda başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzu değerlendirmemiz, başvuru ve işe alım süreciniz hakkında performans/mesleki durum bilginiz, çalışma süreniz, çalıştığınız pozisyon bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz, güçlü/gelişim alanlarınız, genel mesleki değerlendirmeniz ile işten ayrılış nedeninize ilişkin referans bilgilerinizin sorulması amacıyla Şirketimiz ile paylaştığınız referans kişi/kişiler ve/veya özgeçmişinizde belirtilen geçmişte çalışmış olunan şirket yetkilileri ile paylaşılması,
 • Açık rızanızın varlığı halinde; (B) başlığı altında belirtilen tüm kişisel veri kategorilerinin Şirketimizin işe alım, kariyer, yetenek, değerlendirme, performans, eğitim, gelişim yönetimi, eğitim, iç iletişim süreçlerinin hizmet ve işlevlerinden faydalandığı platformların kullanımı amacıyla sunucuları yurtdışında bulunan Flowq Yetenek Yönetim Sistemleri A.Ş. ,Witwiser Teknoloji A.Ş. ve Davranış Bilgi Eğitim Araştırma ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri AŞ. ile paylaşılması,
 • Açık rızanızın varlığı halinde; (B) başlığı altında belirtilen tüm kişisel veri kategorilerinin Şirketimizin e-posta gönderim, dosya paylaşımı, doküman yönetimi süreçlerinin hizmet ve işlevlerinden faydalandığı platformların kullanımı amacıyla sunucuları yurtdışında bulunan Microsoft Corporation ile paylaşılması.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamındakanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere,
 • Meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz tedarikçi firmalar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarına
 • Açık rızanızın varlığı halinde; Kimlik, Özlük ve Mesleki Deneyim Bilgilerinizin işe başvuru aşamanızda başvuru ve işe alım süreciniz hakkında performans/mesleki durum bilginiz, çalışma süreniz, çalıştığınız pozisyon bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz, güçlü/gelişim alanlarınız, genel mesleki değerlendirmeniz, işten ayrılış nedeninize ilişkin referans bilgilerinizin sorulması amacıyla Şirketimiz ile paylaştığınız referans kişi/kişiler ve/veya özgeçmişinizde belirtilen geçmişte çalışmış olunan şirket yetkilileri ile paylaşılması
 • Açık rızanızın varlığı halinde; (B) başlığı altında belirtilen tüm kişisel veri kategorilerinin Şirketimizin işe alım, kariyer, yetenek, değerlendirme, performans, eğitim, gelişim yönetimi, eğitim, iç iletişim süreçlerinin hizmet ve işlevlerinden faydalandığı platformların kullanımı amacıyla sunucuları yurtdışında bulunan Flowq Yetenek Yönetim Sistemleri A.Ş. , Witwiser Teknoloji A.Ş. ve Davranış Bilgi Eğitim Araştırma ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri AŞ. ile paylaşılması,
 • Açık rızanızın varlığı halinde; (B) başlığı altında belirtilen tüm kişisel veri kategorilerinin Şirketimizin e-posta gönderim, dosya paylaşımı, doküman yönetimi süreçlerinin hizmet ve işlevlerinden faydalandığı platformların kullanımı amacıyla sunucuları yurtdışında bulunan Microsoft Corporation ile paylaşılması

E. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

 • Kişisel verileriniz; yukarıda yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında fiziki (basılı) veya elektronik başvuru formu, Çalışan Adaylarının Şirket’e e-posta, referans, kariyer portalları veya benzer yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler, Çalışan Adaylarının kişisel verilerini alenileştirdikleri kariyer platformları, istihdam ve danışmanlık şirketleri, video konferans, telefon gibi elektronik ortamdaki araçlarla veya yüz yüze mülakat ve/veya sınav yapılan haller, yapılan mülakatlar esnasında Çalışan Adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller, Şirket tarafından yapılan araştırmalar, tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen/yorumlanan/raporlanan yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri (Çalışan Adayları tarafından online olarak gerçekleştirilen teknik bilgi, yetenek ve kişilik testlerinde; testin ilgili Çalışan Adayı tarafından yapılıp yapılmadığının kontrolü amacıyla, öncesinde bilgilendirilmek ve rızalarının alınması şartıyla Çalışan Adayının görüntüsü alınabilir.),
 • Çalışan Adayların işe giriş sırasında Şirket ile fiziksel veya dijital yollarla yaptıkları paylaşımlar, referans kişileriyle yapılan görüşmeler esnasında alınan bilgiler, Çalışan Adaylarının iş akdi süresince özlük dosyalarında yer alan verilerin kullanılması, Şirket içi sistemlerimiz ile kariyer portalları, istihdam, danışman şirketlerinin sistemleri üzerinden toplanmaktadır.

F. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvurunuzu http://corporate.lcwaikiki.com/Kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-metni adresindeki formu doldurarak, 15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 41 Bağcılar/ İSTANBUL adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını KVKK_bilgitalep@lcwaikiki.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.