ONLINE ALIŞVERİŞ

ADAYLARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“LC Waikiki”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. LC Waikiki olarak tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin (örneğin; ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, sipariş detayları, Ip adresi, aktif hale getirilmesi durumunda lokasyon verisi, fatura ve teslimat adresleri gibi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine gayret göstermekteyiz. Veri Sorumlusu olarak KVK Kanunu kapsamında bütün sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde yerine getirmekteyiz.

A) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Aday verileri; LC Waikiki’ye herhangi bir yöntem/kanal ile iş başvurusunda bulunmuş, özgeçmişi herhangi bir insan kaynakları ya da danışmanlık şirketi tarafından aktarılmış, iş birimleri ve/veya İnsan Kaynakları yetkilileriyle iş görüşmesi gerçekleştirmiş ya da herhangi bir zamanda iş başvuru ve aday değerlendirme sürecine dahil olmuş, gerçek kişilere ait verilerdir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, LC Waikiki tarafından aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Buna göre kişisel verileriniz; LC Waikiki ile tarafınız arasında iş sözleşmesi kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ile işlenecektir.

Adaylara ilişkin veriler aşağıdaki amaçlarla LC Waikiki tarafından işlenmektedir:

 • Adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında adaylar ve referans gösterdikleri kişiler ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurt içinde veya yurt dışında açılan herhangi bir pozisyon için adaylar ile iletişime geçmek.

Adayların kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

 • Fiziki (basılı) ya da elektronik başvuru formu,
 • Adayların LC Waikiki’ye e-posta, referans aracılığıyla, kariyer portalları veya benzer yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat ve/veya sınav yapılan hallerde,
 • Mülakat sırasında aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller,
 • LC Waikiki tarafından yapılan araştırmalar,
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri (Adaylar tarafından online olarak gerçekleştirilen teknik bilgi, yetenek ve kişilik testlerinde; testin ilgili aday tarafından yapılıp yapılmadığının kontrolü amacıyla, öncesinde bilgilendirilmek ve rızalarının alınması şartıyla adayın görüntüsü alınabilir.)

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; LC Waikiki tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, LC Waikiki ile tarafınız arasında kurulan/kurulacak sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Değerlendirme sürecinin, dürüstlük kuralı çerçevesinde ve tüm tarafların meşru menfaatlerini gözetir biçimde işletilebilmesi için adaylar hakkında, adayların referans gösterdiği kişiler ile görüşülerek adayların LC Waikiki ile paylaştığı bilgiler teyit edilebilir. LC Waikiki tüm değerlendirme süreci boyunca, adayların kişisel verilerinin korunmasında azami hassasiyeti gösterir ve gizlilik prensiplerine uygun hareket eder. İşe alım ve değerlendirme süreci sonunda, nitelikleri açık pozisyona uygun bulunan aday verileri, iş sözleşmesinin kurulmasından sonra oluşturulacak özlük dosyasına aktarılır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri kapsamında temel esaslarımızı içeren Politikamız ayrı bir doküman halinde düzenlenmiş olup; detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

B) LC Waikiki Bünyesinde Bulundurulan Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Toplanan kişisel verileriniz ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; LC Waikiki ile tarafınız arasında kurulan/kurulacak sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini için, Genel Merkez ile yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki sistemler ile danışmanlık hizmeti alınan yetkili firmalarda saklanabilmekte ve üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.

Ayrıca kişisel verileriniz LC Waikiki ile aranızda kurulan/kurulacak sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (kargo, çağrı merkezi, veri tabanı, sms ve mail sağlayıcıları, kişiselleştirme vb. hizmetleri firmaları ile), KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ancak; verileriniz her halükarda LC Waikiki tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

C) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler İle Toplanmaktadır ve Toplanmasındaki Yasal Dayanak Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, LC Waikiki’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (A) ve (B) başlıklı bölümlerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

D) Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde LC Waikiki’ ye iletmeniz talebinize ilişkin en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak dönüş sağlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, LC Waikiki tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://corporate.lcwaikiki.com/Kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-metni aadresindeki formu doldurarak, “15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 41 Bağcılar/ İSTANBUL” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını KVKK_bilgitalep@lcwaikiki.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.